Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Arduino và Các hàm liên quan

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 0 Bình luận

Chương trình Arduino có thể được chia làm 3 phần: 

Cấu trúc (structure)biến số (variable)hằng số (constant)hàm và thủ tục (function). Chuyên mục này sẽ giúp bạn tìm hiểu về 3 phần này qua sự diễn giải các khái niệm và mô tả các hàm thao tác/thủ tục.

CẤU TRÚC

GIÁ TRỊ

HÀM VÀ THỦ TỤC

setup()

HẰNG SỐ

HIGH

LOW

INPUT, INPUT_PULLUP, OUTPUT

true, false

Hằng số nguyên

Hằng số thực

NHẬP XUẤT DIGITAL (Digital I/O)

pinMode()

digitalWrite()

digitalRead()

loop()

KIỂU DỮ LIỆU

void

boolean

char

unsigned char

byte

int

unsigned int

word

float

array

string

NHẬP XUẤT ANALOG ( Analog I/O)

analogRead()

analogWrite()

analogReference()

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

if

if...else

switch/case

for

while

break

return

CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU

char()

byte()

int()

word()

long()

float()

HÀM THỜI GIAN

milis()

micros()

delay()

CÚ PHÁP MỞ RỘNG

; (dấu chấm phẩy)

{} (dấu ngoặc nhọn)

// (ghi chú)

/* */ (một kiểu ghi chú khác)

#define

#include

 

HÀM TOÁN HỌC

min()

max()

abs()

map()

pow()

sqrt()

exp()

...

TOÁN TỬ SO SÁNH

==, !=, >, <, >=, <=

 
NGẮT ( interrupt)

attachInterrupt()

detachInterrupt()

interrupts()

noInterrupt()

TOÁN TỬ LOGIC

&&, ||, !, ^

 

GIAO TIẾP

Serial

 

Đóng góp ý kiến