% phép chia lấy dư trong arduino

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về phép chia lấy dư trong arduino

Phép chia lấy dư là phép lấy về phần dư của một phép chia các số nguyên.

Cú pháp về phép chia lấy dư trong arduino

<phần dư> = <số bị chia> / <số chia>;

Ví dụ về phép chia lấy dư trong arduino

x = 7 % 5;   // x bây giờ là 2
x = 9 % 5;   // x bây giờ là 4
x = 5 % 5;   // x bây giờ là 0
x = 4 % 5;   // x bây giờ là 4

Tham khảo

/* cập nhập lại giá trị trong hàm loop */

int values[10];
int i = 0;

void setup() {}

void loop()
{
  values[i] = analogRead(0);
  i = (i + 1) % 10;   // giá trị của biến i sẽ không bao giờ vượt quá 9.
}

Lưu ý

Phép chia lấy dư không khả dụng với kiểu dữ liệu float

Một số toán tử logic, so sánh, phép toán hợp nhất khác:

Phép gán, cộng, trừ, nhân, chia, lấy dư, toán tử so sánh, toán tử logic, cộng thêm một, trừ đi mộtphép rút gọn.

Đóng góp ý kiến