Lệnh digitalWrite() trong chương trình Arduino

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 2 Bình luận

Xuất tín hiệu ra các chân digital, có 2 giá trị là HIGH hoặc là LOW

Nếu một pin được thiết đặt là OUTPUT bởi pinMode(). Và bạn dùng digitalWrite để xuất tín hiệu thì điện thế tại chân này sẽ là 5V (hoặc là 3,3 V trên mạch 3,3 V) nếu được xuất tín hiệu là HIGH, và 0V nếu được xuất tín hiệu là LOW.

Nếu một pin được thiết đặt là INPUT bởi pinMode(). Lúc này digitalWrite sẽ bật (HIGH) hoặc tắt (LOW) hệ thống điện trở pullup nội bộ. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng INPUT_PULLUP nếu muốn bật hệ thống điện trở pullup nội bộ.

Lệnh digitalWrite() có cú pháp: 

digitalWrite(pin,value)

Thông số của lệnh digitalWrite():

pin: Số của chân digital mà bạn muốn thiết đặt

value: HIGH hoặc LOW

Ví dụ về lệnh digitalWrite()

int ledPin = 13;     // đèn LED được kết nối với chân digital 13

void setup()
      {
      pinMode(ledPin, OUTPUT);   // thiết đặt chân ledPin là OUTPUT
      }

void loop()
     {
 digitalWrite(ledPin, HIGH);  // bật đèn led
 delay(1000);         // dừng trong 1 giây
 digitalWrite(ledPin, LOW);  // tắt đèn led
 delay(1000);         // dừng trong 1 giây
      }

Đóng góp ý kiến

Bình luận(2)

 • Bình luận bởi indusia
  Ilauvg https://oscialipop.com - cheapest cialis available Hospital emergency assessment is well rehearsed and rapid. viagra testimonios cheapest cialis 20mg https://oscialipop.com - buy cialis online no prescription Souhcq
 • Bình luận bởi Phan văn huấn
  Bài rất là hay