Lệnh digitalRead() trong chương trình Arduino

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 0 Bình luận

Trong bài viết này ta tìm hiểu về lệnh digitalRead() để đọc tín hiệu điện từ một chân digital (được thiết đặt là INPUT). Trả về 2 giá trị HIGH hoặc LOW.

Cú pháp lệnh digitalRead():

digitalRead(pin)

Thông số lệnh digitalRead():

  pin (chân) : giá trị của digital muốn đọc

Trả về giá trị

HIGH hoặc LOW

Ví dụ về lệnh digitalRead():

Ví dụ này sẽ làm cho đèn led tại pin 13 nhận giá trị như giá trị tại pin 2

int ledPin = 13; // chân led 13
int inPin = 2;  // button tại chân 2
int val = 0;   // biến "val" dùng để lưu tín hiệu từ digitalRead

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   // đặt pin digital 13 là output
 pinMode(inPin, INPUT);   // đặt pin digital 2 là input
}

void loop()
{
 val = digitalRead(inPin);  // đọc tín hiệu từ digital2
 digitalWrite(ledPin, val);  // thay đổi giá trị của đèn LED là giá trị của digital 2
}

Đóng góp ý kiến