Lệnh cấu trúc while

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu lệnh cấu trúc while 

Vòng lặp while là một dạng vòng lặp theo điều kiện, mình không thể biết trước số lần lặp của nó nhưng mình quản lý lúc nào thì nó ngừng lặp!

Giống như lệnh for, cũng có vài khái niệm mà bạn cần nắm

Cú pháp lệnh cấu trúc while 

while (<điều kiện>) {
//các đoạn lệnh;
}

Ví dụ lệnh cấu trúc while 

int day = 1;
int nam = 2014; // Năm 2014
while (day < 365) { //Chừng nào day < 365 thì còn chạy (<=364). Khi day == 365 thì hết 1 năm...
    day += 1; //
    delay(60*60*24);// Một ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây
}
nam += 1; //... bây giờ đã là một năm mới !

Một số lệnh cấu trúc và cú pháp khác:

if...else, switch/case, for, while, break, continue, return, goto, ";", "//", "{}", "/* */", #define, #include.

Đóng góp ý kiến