Lệnh cấu trúc Break

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu lệnh cấu trúc Break

break là một lệnh có chức năng dừng ngay lập tức một vòng lặp (do, for, while) chứa nó trong đó. Khi dừng vòng lặp, tất cả những lệnh phía sau break và ở trong vòng lặp chịu ảnh hưởng của nó sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ lệnh cấu trúc Break

int a = 0;
while (true) {
  if (a == 5) break;
  a = a + 1;
}
//a = 5

while (true) {

  while (true) {
    a++;
    if (a > 5) break;
  }
  a++;
  if (a > 100) break;
}
//a = 101

Một số lệnh cấu trúc và cú pháp khác:

if...else, switch/case, for, while, break, continue, return, goto, ";", "//", "{}", "/* */", #define, #include.

Đóng góp ý kiến