Lập Trình Nút Nhấn (Button) Bằng Arduino

Bởi nguyenthanhphi (13/09/2017) 0 Bình luận

Ví dụ này chỉ cho chúng ta cách bật LED sáng ở chân 13 khi chúng ta nhấn nút nhấn.

Một số linh kiện cần chuẩn bị:

  • Mạch Arduino Board
  • Nút nhấn
  • Điện trở 10K ohm
  • Bảng breadboard

Sơ đồ kết nối giữa arduino và nút nhấn: 

lập trình nút nhấn bằng arduino

Kết nối dây như hình vẽ, dây đỏ cấp nguồn 5V và dây đen cấp âm (GND) được cắm vào 2 chân của hàng dọc Breadboard như hình vẽ.  Một chân của nút nhấn nối với dây đỏ, chân còn lại nối với dây màu đen qua điện trở 10K. Chân đối diện nối với chân Digital output số 3

Khi chúng ta không nhấn không có sự kết nối giữa 2 chân của nút nhấn, chân 3 sẽ kết nối với chân Gnd, tín hiệu đọc được là LOW, khi chúng ta nhấn nút, nguồn 5V sẽ được cấp vào chân 3 khi đó tín hiệu đọc được là HIGH

lập trình nút nhấn bằng arduino

Code lập trình bằng ardunio:

/*
Button

Bật và tắt LED khi nhấn nút nhấn

Mạch:
* LED nối chân 13 với chân Gnd
* Nút nhấn được nối với chân 2 từ nguồn 5V
* Điện trở 10K được nối với chân 2 với chân Gnd

*/

// Hằng số là không đổi chúng ta sử dụng ở đây để định nghĩa cho chân nút nhấn.

const int buttonPin = 2; // chân của nút nhấn là chân số 2
const int ledPin = 13; // chân của LED là chân 13

//Giá trị sẽ thay đổi:
int buttonState = 0; // Giá trị đọc từ trạng thái của nút nhấn

void setup() {
// chỉ ra chân nào là chân Output
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Chỉ ra chân nào là chân Input
pinMode(buttonPin, INPUT);
}


void loop(){
// Đọc trạng thái của nút nhấn
buttonState = digitalRead(buttonPin);

// Kiểm tra khi nút nhấn được nhấn.
// Nếu được nhấn thì đọc giá trị HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// Bật LED sáng:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}

else {
// Tắt LED, nếu đọc giá trị ngược lại:
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

Một số bài viết bạn có thể quan tâm: Hướng Dẫn Sử Dụng Module Wifi ESP8266 | Lập trình ESP8266V1 bằng Arduino IDE | Giao tiếp I2C giữa nhiều arduino với nhau | TỰ LÀM ĐÈN NHẤP NHÁY GIỐNG ĐÈN CẢNH SÁT | Điều khiển 8 đèn LED sáng theo yêu cầu | Hướng dẫn cài thư viện vào arduino IDE | TỰ HỌC ARDUINO BẰNG KIT ARDUINO ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU NHẤT

Đóng góp ý kiến