Lập trình hiển thị lên màn hình LCD bằng ESP8266 12E

Bởi nguyenthanhphi (22/04/2019) 2 Bình luận

Chuẩn bị phần cứng:

  • 1 x ESP8266 V12 hoặc V12E đã tích hợp sẵn mạch nạp ( Trong ví bài viết này tôi sử dụng ESP8266-V12E)
  • 1 LCD + I2C

Lắp mạch:

Lập trình:

#include "ESP8266WiFi.h"

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display

void setup()

{

  lcd.init();                

   // Print a message to the LCD.

  lcd.backlight();

  lcd.print("Hello, world!");

}

void loop()

{

}

Hình ảnh thực tế:

Đóng góp ý kiến

Bình luận(2)

  • Bình luận bởi NeexThafe
    https://oscialipop.com - Cialis cialis generic tadalafil best price compare Krilzi Uroxatral Or Propecia daily cialis online search staxyn cheap https://oscialipop.com - cialis and viagra sales Most Reliable Generic Viagra Websites Uhyluj
  • Bình luận bởi Trần Văn Bửu
    Phi ơi cho hỏi thêm tí nếu nối thêm cam bien sieu am thi chan Trig,echo,GND và VCC nối vào chân nào của ESP8266