Lập trình ESP8266 12E bật tắt led bằng nút nhấn ( không lưu trạng thái)

Bởi nguyenthanhphi (15/04/2019) 0 Bình luận

Chuẩn bị phần cứng:

Lắp mạch:

  • Chân ( + ) của led được nối chân D0 ( tương ứng với chân số GPIO16 )
  • Chân  ( -- )  của led được nối chân GND của ESP.
  • Chân D3 ( chân GPIO0 ) được nối với nút nhấn như hình dưới.

Lập trình:

int ledPin = 16;                 // LED connected to digital pin 16 ( D0)

int btnPin = 0;                  // BUTTON connected to digital pin 0 ( D3)

//int ledState = LOW;

void setup()

{

  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output

  pinMode(btnPin, INPUT);       // sets the digital pin as input

  digitalWrite(btnPin, HIGH);

  Serial.begin(115200);

}

void loop()

{

 if(digitalRead(btnPin)==LOW)

 {

  digitalWrite ( ledPin, HIGH);

 }

 else { digitalWrite ( ledPin, LOW);}

}

Hình ảnh thực tế:

Chúc các bạn thành công!!!!

 

 

Đóng góp ý kiến