LẬP TRÌNH ARDUINO V2 (FREE)

0₫

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ARDUINO CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẤU V2 ( PHẦN CẢM BIẾN):

Với nội dụng chính sau:

+ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG DÙNG QUANG TRỞ.

+ CẢM BIẾN BÁO CHÁY.

+ CẢM BIẾN DÒ LINE.

+ CẢM BIẾN MƯA.

+ CẢM BIẾN SIÊU ÂM (KHOẢNG CÁCH SRF04).

+ CẢM BIẾN ÂM THANH.

+ CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT.

+ CẢM BIẾN ĐO ĐỘ ẨM VÀ NHIỆT ĐỘ DTH11.

+ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (LM35).

+ CẢM BIẾN KHÍ GAS ( MQ2).

+ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (DS18B20).

+ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR.

+ CẢM BIẾN MÀU ( TCS3200).

+ CẢM BIẾN GIA TỐC ( MPU 6050).

lập trình điều khiển arduino

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0BwJmY0TV86JwMEp3Y1dEaGYyYnM

Thông tin thêm
nội dung