Kiểu dữ liệu word

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về kiểu dữ liệu word

Giống như kiểu unsigned int, kiểu dữ liệu này là kiểu số nguyên 16 bit không âm (chứa các giá trị từ 0 đến 65535), và nó chiếm 2 byte bộ nhớ!

Ví dụ về kiểu dữ liệu word

word w = 10000;

Đóng góp ý kiến