Kiểu dữ liệu Void

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Mô tả về kiểu dữ liệu Void

"void" là một từ khóa chỉ dùng trong việc khai báo một function. Những function được khai báo với "void" sẽ không trả về bất kì dữ liệu nào khi được gọi.

Ví dụ về kiểu dữ liệu Void

led = 13;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  blink();
}
void blink() {
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
}

Giải thích

  • "blink" là một function được định nghĩa với từ khóa "void", do đó nó không trả về một giá trị nào. Nhiệm vụ của "blink" chỉ là làm nhấp nháy đèn LED ở chân số 13 trên mạch Arduino.
  • Bạn có thể thấy rằng những function kiểu này không dùng lệnh "return" để trả về giá trị của function.

 

Đóng góp ý kiến