Kiểu dữ liệu short

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu kiểu dữ liệu short

Giống hệt kiểu int, tuy nhiên có điều trên mọi mạch Arduino nó đều chiếm 4 byte bộ nhớ và biểu thị giá trị trong khoảng -32,768 đến 32,767 (-215 đến 215-1) (16 bit).

Ví dụ về kiểu dữ liệu short

short ledPin = 13;

Cú pháp về kiểu dữ liệu short

short var = val;

var: tên biến

val: giá trị

Đóng góp ý kiến