Kiểu dữ liệu int trong chương trình arduino

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017) 0 Bình luận

Kiểu int là kiểu số nguyên chính được dùng trong chương trình Arduino.

Kiểu int chiếm 2 byte bộ nhớ !

Trên mạch Arduino Uno, nó có đoạn giá trị từ -32,768 đến 32,767 (-215 đến 215-1) (16 bit)

Trên mạch Arduino Due, nó có đoạn giá trị từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647 (-231 đến 231-1) (32 bit) (lúc này nó chiếm 4 byte bộ nhớ)

Ví dụ về kiểu dữ liệu int:

int ledPin = 13;

Cú pháp kiểu dữ liệu int:

int var = val; 

var: tên biến

val: giá trị

 

Đóng góp ý kiến