Kiểu dữ liệu float trong chương trình arduino

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017) 0 Bình luận

Để định nghĩa 1 kiểu số thực, bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu float.

Một biến dùng kiểu dữ liệu này có thể đặt một giá trị nằm trong khoảng  -3.4028235E+38 đến 3.4028235E+38. Nó chiếm 4 byte bộ nhớ.

Với kiểu dữ liệu float bạn có từ 6-7 chữ số có nghĩa nằm ở bên mỗi bên dấu ".". Điều đó có nghĩa rằng bạn có thể đặt một số thực dài đến 15 ký tự (bao gồm dấu .)

Lưu ý trong sử dụng kiểu dữ liệu float:

Để biểu diễn giá trị thực của một phép chia bạn phải 2 số thực chia cho lẫn nhau. Ví dụ: bạn xử lý phép tính 5.0 / 2.0 thì  kết quả sẽ trả về là 2.5. Nhưng nếu mà bạn xử lý phép tính 5 / 2 thì kết quả sẽ là 2 (vì hai số nguyên chia nhau sẽ ra một số nguyên).

Ví dụ về kiểu dữ liệu float:

float myfloat;
float sensorCalbrate = 1.117;

Cú pháp kiểu dữ liệu float:

float var = val; 

var: tên biến

val: giá trị

Code tham khảo sử dụng kiểu dữ liệu float:

int x;
int y;
float z;
x = 1;
y = x / 2;            // y sẽ trả về kết quả là 0
z = (float)x / 2.0;   //z sẽ có kết quả là 0.5 (bạn nhập 2.0, chứ không phải là 2)

Đóng góp ý kiến