Kiểu dữ liệu CHAR trong chương trình Arduino

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017) 0 Bình luận

Kiểu dữ liệu char là kiểu dữ liệu biểu diễn cho 1 ký tự.

Nếu bạn cần biểu diễn một chuỗi trong chương trình Arduino - bạn cần sử dụng kiểu dữ liệu String. Kiểu dữ liệu này chiếm 1 byte bộ nhớ!

Kiểu char chỉ nhận các giá trị trong bảng mã ASCII.

Kiểu char được lưu dưới dạng 1 số nguyên byte có số âm (có các giá trị từ -127 - 128), thay vì thiết đặt một biến kiểu char có giá trị là 'A', bạn có thể đặt là 65. Để hiểu rõ hơn bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ về kiểu dữ liệu char:

char myChar = 'A';
char myChar = 65;      // cả 2 cách khai báo đều hợp lệ

 

Đóng góp ý kiến