Kiểu dữ liệu byte

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về kiểu dữ liệu byte

Là một kiểu dữ liệu biểu diễn số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Bạn sẽ mất 1 byte bộ nhớ cho mỗi biến mang kiểu byte

Ví dụ về kiểu dữ liệu byte

byte a = 123;    //khai báo biến a mang kiểu byte, có giá trị là 123

Đóng góp ý kiến