Hằng số LOW trong chương trình arduino

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 0 Bình luận

Ở bài viết này sẽ giúp ta hiểu thêm một hằng số khác là "LOW" trong lập trình cho Arduino, LOW là một hằng số có giá trị nguyên là 0.

LOW là một hằng số có giá trị nguyên là 0.

Xét ví dụ sau:

int led = 13;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
}

Đoạn code này có chức năng bật sáng đèn led nối với chân số 13 trên mạch Arduino .

Bạn có thể upload đoạn chương trình này lên mạch Arduino của mình để kiểm tra. Sau đó, hãy thử tải đoạn chương trình này lên:

int led = 13;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, 0);
  delay(1000);
}

Như vậy:

 • Trong đoạn code thứ 2, "LOW" đã được sửa thành "0".
 • Đèn led trên mạch Arduino vẫn sáng bình thường với 2 chương trình khác nhau.

Điều này khẳng định "LOW là một hằng số có giá trị nguyên là 0" đã nêu ở trên.

Đóng góp ý kiến