Hằng số HIGH trong chương trình arduino

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 0 Bình luận

Trong lập trình trên Arduino, HIGH là một hằng số có giá trị nguyên là 1.

HIGH là một hằng số có giá trị nguyên là 1

Xét ví dụ sau:

int led = 13;

void setup() {
       pinMode(led, OUTPUT);
     
       }

void loop() {
      digitalWrite(led, HIGH);
      }

Đoạn code này có chức năng bật sáng đèn led nối với chân số 13 trên mạch Arduino (Arduino Nano, Arduino Uno R3, Arduino Mega 2560, ...). Bạn có thể upload đoạn chương trình này lên mạch Arduino của mình để kiểm chứng. Sau đó, hãy thử tải đoạn chương trình này lên:

int led = 13;

void setup() {
       pinMode(led, OUTPUT);
       }

void loop() {
      digitalWrite(led, 1);
      }

Như vậy :

 • Trong đoạn code thứ 2, "HIGH" đã được sửa thành "1".
 • Đèn led trên mạch Arduino vẫn sáng bình thường với 2 chương trình khác nhau.

Điều này khẳng định "HIGH là một hằng số có giá trị nguyên là 1" .

 

Đóng góp ý kiến