Hàm toán học min()

Mô tả về hàm toán học min() Hàm min có nhiệm vụ trả về giá trị nhỏ nhất giữa hai biến. Cú pháp về hàm toán học min() min(x, y); ...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Hàm thời gian delay()

Giới thiệu về hàm thời gian delay delay có nhiệm vụ dừng chương trình trong thời gian mili giây. Và cữ mỗi 1000 mili giây = 1 giây. Cú pháp về hàm thời gian delay ...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Hàm thời gian micros()

Giới thiệu về hàm thời gian micros() micros() có nhiệm vụ trả về một số - là thời gian (tính theo micro giây) kể từ lúc mạch Arduino bắt đầu chương trình của bạn. Nó sẽ tràn số và quay số...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Hàm thời gian milis()

Giới thiệu về hàm thời gian millis() millis() có nhiệm vụ trả về một số - là thời gian (tính theo mili giây) kể từ lúc mạch Arduino bắt đầu chương trình của bạn. Nó sẽ tràn số và quay số...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Cách sử dụng Xung PWM trong chương trình arduino

Kiến thức cần nắm về xung: Xung là các trạng thái cao / thấp về mức điện áp được lặp đi lặp lại. Đại lượng đặc trưng cho 1 xung PWM (Pulse Width Modulation) bao gồm tần số (frequency) và ...

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Hàm nhập xuất analogWrite() trong chương trình ardunio

Nhiệm vụ của hàm analogWrite(): analogWrite() là lệnh xuất ra từ một chân trên mạch Arduino một mức tín hiệu analog (phát xung PWM). Người ta thường điều khiển mức sáng tối của đèn LED hay hướng quay của động cơ servo bằng cách phát...

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Hàm nhập xuất analogRead() trong chương trình ardunio

Nhiệm vụ của hàm analogRead(): Là đọc giá trị điện áp từ một chân Analog . Trên mạch Arduino UNO có 6 chân Analog In, được kí hiệu từ A0 đến A5. Trên các mạch khác cũng có những chân tương tự như vậy với...

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Hàm nhập xuất analogReference() trong chương trình arduino

Hàm analogReference() có nhiệm vụ: Đặt lại mức (điện áp) tối đa khi đọc tín hiệu analogRead. Ứng dụng như sau, giả sử bạn đọc một tín hiệu dạng analog có hiệu điện thế từ 0-1,1V. Nhưng mà nếu dùng mức điện áp tối đa...

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Lệnh digitalRead() trong chương trình Arduino

Trong bài viết này ta tìm hiểu về lệnh digitalRead() để đọc tín hiệu điện từ một chân digital (được thiết đặt là INPUT). Trả về 2 giá trị HIGH hoặc LOW . Cú pháp lệnh digitalRead(): digitalRead(pin) ...

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận