Hàm toán học min()

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Mô tả về hàm toán học min()

Hàm min có nhiệm vụ trả về giá trị nhỏ nhất giữa hai biến.

Cú pháp về hàm toán học min()

min(x, y);

Tham số

x: số thứ nhất, mọi kiểu dữ liệu đều được chấp nhận.

y: số thứ hai, mọi kiểu dữ liệu đều được chấp nhận.

Trả về

Số nhỏ nhất trong 2 số.

Gợi ý

Hàm min được dùng để lấy chặn trên (không để giá trị vượt quá một mức quy định nào đó).

Cảnh báo cú pháp về hàm toán học min()

min(a++, 100);   // nếu bạn nhập như thế này thì sẽ bị lỗi đấy

a++;
min(a, 100);    // nhưng nếu nhập như thế này thì ổn! Và hãy ghi nhớ là không được để bất cứ phép tính nào bên trong hàm này.

Đóng góp ý kiến