Hàm thời gian delay()

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về hàm thời gian delay

delay có nhiệm vụ dừng chương trình trong thời gian mili giây. Và cữ mỗi 1000 mili giây = 1 giây.

Cú pháp về hàm thời gian delay

delay(ms) 

Thông số

ms: thời gian ở mức mili giây. ms có kiểu dữ liệu là unsigned long

Ví dụ về hàm thời gian delay

Điều khiển đèn LED sáng nhấp nháy theo yêu cầu bằng arduino uno R3.

Đóng góp ý kiến