Hàm nhập xuất analogRead() trong chương trình ardunio

Bởi nguyenthanhphi (08/03/2017) 0 Bình luận

Nhiệm vụ của hàm analogRead():

Là đọc giá trị điện áp từ một chân Analog . Trên mạch Arduino UNO có 6 chân Analog In, được kí hiệu từ A0 đến A5. Trên các mạch khác cũng có những chân tương tự như vậy với tên chữ "A" đứng đầu, sau đó là số hiệu của chân.

analogRead() luôn trả về 1 số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 1023 tương ứng với thang điện áp (mặc định) từ 0 đến 5V. Bạn có thể điều chỉnh thang điện áp này bằng hàm analogReference().

Hàm analogRead() cần 100 micro giây để thực hiện.

Cú pháp hàm analogRead():

analogRead(chân đọc điện áp);

Ví dụ hàm analogRead():

int voltage = analogRead(A0);

Trong đó A0 là chân dùng để đọc giá trị điện áp.

Nếu bạn chưa kết nối chân đọc điện áp, hàm analogRead() sẽ trả về một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1023. Để khắc phục điều này, bạn phải mắc thêm một điện trở có trị số lớn (khoảng 10k ohm trở lên) hoặc một tụ điện 104 từ chân đọc điện áp xuống GND.

Sơ đồ đấu nối dây của arduino để đo điện áp sử dụng hàm analogRead(chân đọc điện áp):

sơ đồ đấu nối chân arduino để đo điện áp sử dụng hàm analogRead.

sơ đồ đấu nối dây của arduino để đo điện áp sử dụng hàm analogRead

sử dụng hàm analogRead để đọc giá trị điện áp

sơ đồ đấu nối trực tiếp sử dụng điện trở 10k và mạch arduino

Đóng góp ý kiến