Chuyển đổi kiểu dữ liệu float()

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu float() Hàm float() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu float . Cú pháp float(x) ...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Chuyển đổi kiểu dữ liệu int()

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu int() Hàm int() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu int . Cú pháp int(x) ...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Chuyển đổi kiểu dữ liệu byte()

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu byte() Hàm byte() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu byte . Cú pháp về chuyển đổi kiểu dữ liệu...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Chuyển đổi kiểu dữ liệu float()

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu float() Hàm float() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu float . Cú pháp về chuyển đổi kiểu dữ liệu...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Kiểu dữ liệu string

Giới thiệu về kiểu dữ liệu string string tiếng Anh nghĩa là chuỗi. Trong một chương trình Arduino có 2 cách để định nghĩa chuỗi, cách thứ nhất là sử dụng mảng ký tự để biểu diễn chuỗi. Bài viết này...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Kiểu dữ liệu mảng array

Giới thiệu về kiểu dữ liệu mảng array Array là mảng (tập hợp các giá trị có liên quan và được đánh dấu bằng những chỉ số). Array được dùng trên Arduino chính là Array trong ngôn ngữ lập trình C....

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Kiểu dữ liệu short

Giới thiệu kiểu dữ liệu short Giống hệt kiểu int , tuy nhiên có điều trên mọi mạch Arduino nó đều chiếm 4 byte bộ nhớ và biểu thị giá trị trong khoảng -32,768 đến 32,767...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Kiểu dữ liệu unsigned long

Giới thiệu về kiểu dữ liệu unsigned long Kiểu unsigned long là kiểu số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4,294,967,295 (0 đến 2 32 - 1). Mỗi biến mang kiểu dữ liệu này chiếm 4 byte bộ...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận

Kiểu dữ liệu Long

Giới thiệu về kiểu dữ liệu Long long là một kiểu dữ liệu mở rộng của int . Những biến có kiểu long có thể mang giá trị 32bit từ -2,147,483,648 đến...

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017)

Đọc thêm 0 Bình luận