ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG BLUETOOTH VỚI MODULE HC05 VÀ ARDUINO

Bởi nguyenthanhphi (26/04/2019) 0 Bình luận

Chuẩn bị phần cứng:

Lắp mạch:

Lập trình:

//#include <SoftwareSerial.h>
//SoftwareSerial BT(11,12); //Define PIN11 & PIN12 as RX and TX pins
int L6A = 2; 
int L6B = 3; 
int L6C = 4; 

int L7A = 5; 
int L7B = 6; 
int L7C = 7;

char kitu = 'j'; // inicia detenido

void setup() { 
//BT.begin(9600);
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(L6A, OUTPUT);
pinMode(L6B, OUTPUT);
pinMode(L6C, OUTPUT);

pinMode(L7A, OUTPUT);
pinMode(L7B, OUTPUT);
pinMode(L7C, OUTPUT);
digitalWrite(L6A, HIGH);
digitalWrite(L6B, HIGH);
digitalWrite(L6C, HIGH);
digitalWrite(L7A, HIGH);
digitalWrite(L7B, HIGH);
digitalWrite(L7C, HIGH);

void loop() { 

if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
kitu = Serial.read();
}
///////////////////////////////// 
if(kitu=='a'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6A, LOW);
}
if(kitu=='b'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6A, HIGH);
}
if(kitu=='c'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6B, LOW);
}
if(kitu=='d'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6B, HIGH);
}
if(kitu=='e'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6C, LOW);
}
if(kitu=='f'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6C, HIGH);
}
////////////////////////////////////
if(kitu=='g'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L7A, LOW);
}
if(kitu=='h'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L7A, HIGH);
}
if(kitu=='i'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L7B, LOW);
}
if(kitu=='k'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L7B, HIGH);
}
if(kitu=='l'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L7C, LOW);
}
if(kitu=='m'){
  Serial.println(kitu);
digitalWrite(L7C, HIGH);
}

if (kitu=='0'){ 
Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6A, LOW);
digitalWrite(L6B, LOW);   
digitalWrite(L6C, LOW);   

digitalWrite(L7A, LOW);   
digitalWrite(L7B, LOW);   
digitalWrite(L7C, LOW);   
}
if (kitu=='j'){ 
Serial.println(kitu);
digitalWrite(L6A, HIGH);
digitalWrite(L6B, HIGH);   
digitalWrite(L6C, HIGH);   

digitalWrite(L7A, HIGH);   
digitalWrite(L7B, HIGH);   
digitalWrite(L7C, HIGH);   
}
}

Hình ảnh thực tế:

Chúc các bạn thành công!!!!

Đóng góp ý kiến