Cú pháp mở rộng #include

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu cú pháp mở rộng #include

#include cho phép chương trình của bạn tải một thư viện đã được viết sẵn. Tức là bạn có thể truy xuất được những tài nguyên trong thư viện này từ chương trình của mình. Nếu bạn có một đoạn code và cần sử dụng nó trong nhiều chương trình, bạn có thể dùng #include để nạp đoạn code ấy vào chương trình của mình, thay vì phải chép đi chép lại đoạn code ấy.

Cú pháp cú pháp mở rộng #include

#include <[đường dẫn đến file chứa thư viện]>

Ví dụ cú pháp mở rộng #include

Giả sử bạn có thư mục cài đặt Arduino IDE tên là ArduinoIDE, thư viện của bạn có tên là EEPROM (được lưu ở \ArduinoIDE\libraries\EEPROM\)

Một đoạn code lưu ở file code.h nằm trong thư mục function của thư viện EEPROM thì được khai báo như sau:

#include<function/code.h>  //đường dẫn đầy đủ: \ArduinoIDE\libraries\EEPROM\function\code.h

Một số lệnh cấu trúc và cú pháp khác:

if...else, switch/case, for, while, break, continue, return, goto, ";", "//", "{}", "/* */", #define, #include.

Đóng góp ý kiến