Chuyển đổi kiểu dữ liệu int()

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu int()

Hàm int() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu int.

Cú pháp

int(x) 

Tham số

x: là một giá trị thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào

Trả về

Giá trị thuộc kiểu int.

Đóng góp ý kiến