Chuyển đổi kiểu dữ liệu float()

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu float()

Hàm float() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu float.

Cú pháp

float(x) 

Tham số

x: là một giá trị thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào

Trả về

Giá trị thuộc kiểu float.

Đóng góp ý kiến