Chuyển đổi kiểu dữ liệu float()

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu float()

Hàm float() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu float.

Cú pháp về chuyển đổi kiểu dữ liệu float()

float(x) 

Tham số

x: là một giá trị thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào

Trả về giá trị:

Giá trị thuộc kiểu float

Đóng góp ý kiến