Chuyển đổi kiểu dữ liệu byte()

Bởi nguyenthanhphi (26/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về chuyển đổi kiểu dữ liệu byte()

Hàm byte() có nhiệm vụ chuyển kiểu dữ liệu của một giá trị về kiểu byte.

Cú pháp về chuyển đổi kiểu dữ liệu byte()

byte(x) 

Tham số

x: là một giá trị thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào

Trả về

Giá trị thuộc kiểu byte.

Đóng góp ý kiến