Cảm Biến Màu Sắc

100.000₫

Ngõ ra:   3 tần số xung tương ứng 3 màu đỏ xanh dương và xanh lá.
GND        GND
OE          Enable (Mức Thấp)
OUT        đầu ra tín hiệu tần số
S0, S1     Dùng để lựa chọn tỷ lệ tần số
S2, S3     Dùng để lựa chọn kiểu photodiod
VCC         2.7V đến 5.5V

Thông tin thêm
nội dung