Cách sử dụng SETUP() và LOOP() trong cấu trúc chương trình Arduino

Bởi nguyenthanhphi (07/03/2017) 0 Bình luận

Những lệnh trong setup() sẽ được chạy khi chương trình của bạn khởi động.

Bạn có thể sử dụng nó để khai báo giá trị của biến, khai báo thư viện, thiết lập các thông số,…

Sau khi setup() chạy xong, những lệnh trong loop() được chạy.

Chúng sẽ lặp đi lặp lại liên tục cho tới khi nào bạn ngắt nguồn của board Arduino mới thôi.

Bất cứ khi nào bạn nhất nút Reset, chương trình của bạn sẽ trở về lại trạng thái như khi Arduino mới được cấp nguồn.

Ví dụ

int led = 10;
void setup() {        
 pinMode(led, OUTPUT);   
}

void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); 
 delay(5000);      
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(5000); 
}

Giải thích

Khi bạn cấp nguồn cho Arduino, lệnh “pinMode(led, OUTPUT);” sẽ được chạy 1 lần để khai báo.

Sau khi chạy xong lệnh ở setup(), lệnh ở loop() sẽ được chạy và được lặp đi lặp lại liên tục, tạo thành một chuỗi:

digitalWrite(led, HIGH); 
delay(5000);      
digitalWrite(led, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(led, HIGH); 
delay(5000);      
digitalWrite(led, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(led, HIGH); 
delay(5000);      
digitalWrite(led, LOW);
delay(5000);
……

 

Đóng góp ý kiến