Các phép cộng, trừ, nhân, chia trong Arduino

Bởi nguyenthanhphi (25/08/2017) 0 Bình luận

Giới thiệu về các phép toán trong arduino

Những phép toán trên có nhiệm vụ thực hiện việc tính toán trong Arduino. Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của các biến hoặc hằng số mà kết quả trả về của nó có kiểu dữ liệu như thế nào. Nếu là kiểu số nguyên thì nó cũng sẽ overflow [lên thiên đàn, xuống đất] (ví dụ, bạn xem tại int). Và nếu các giá trị đưa vào là số thực thì bạn được phép sử dụng các dấu chấm "." để ngăn cách phần nguyên và phần thực.

Ví dụ về các phép toán trong arduino

y = y + 3;
x = x - 7;
i = j * 6;
r = r / 5;

Cú pháp về các phép toán

result = value1 + value2;
result = value1 - value2;
result = value1 * value2;
result = value1 / value2;

Tham số về các phép toán

value1: là một số ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào

value2: là một số ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào

Một số toán tử logic, so sánh, phép toán hợp nhất khác:

Phép gán, cộng, trừ, nhân, chia, lấy dư, toán tử so sánh, toán tử logic, cộng thêm một, trừ đi mộtphép rút gọn.

 

Đóng góp ý kiến